INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator Danych: Smile Art s.c Maria i Adam Sidorowicz
UL. Armii Krajowej 29, 21-300 Radzyń Podlaski
NIP: 5381534958, REGON: 030272287
Inspektor Ochrony Danych: Anita Bzdyk

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:
• Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
• Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielanego w ramach umowy zawartej przez Administratora
danych z NFZ – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również
realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych;
• Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
• Wystawienia na państwa życzenie faktury Vat – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE
PRZEZ ADMINISTRATORA
Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku
z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB
O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

• Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym
przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
• Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego
przedstawicielem ustawowym;
• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy
samorządu zawodów medycznych;
• Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich
zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
• Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do
spraw zdrowia;
• Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do
sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
• Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturom, lekarz sądowy
i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone
na ich wniosek;
• Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym
przez nie postępowaniem;
• Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
rejestrów;
• Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom
lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu,
podległym Szefom właściwych Agencji;
• Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo
procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
• Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego
postępowania;
• Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych;
• Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku gdy wyrażą Państwo na to zgodę.
• Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011
r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
• Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
• Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do
spraw zdrowia;
• Upoważnieni pracownicy Administratora danych;
• Inspektor Ochrony Danych
• Biuro Rachunkowe;
• Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
• Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna;
• Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa
trzeciego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ
PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE,
KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

Dane zawarte w dokumentacji medycznej:
• 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym
terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub
zleceń lekarza,
• 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć
rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
• 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta
na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej
składników, która jest przechowywana;
• Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu.
• Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od dnia
dokonania wpisu.
• Dane zawarte na fakturze Vat – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów
i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do
założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowiązkowo:

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów,
zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069)
• Imię i nazwisko
• PESEL
• Data urodzenia
• Adres zamieszkania
• Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
• Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia 2017.10.19

• Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w
przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych;
• Numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego
opiekunem – w przypadku zapisania na listę oczekujących.
• Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dodatkowych świadczeń
zdrowotnych.

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24

Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
• Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

Dane przetwarzane dobrowolnie:
• Numer telefonu
• Adres e-mail
Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie
elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

• Dostępu do danych;
• Sprostowania danych;
• Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa
się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza
to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez program EWUŚ.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu
terminu.

Umów się na wizytę już teraz. Rejestracja online ⤍